Sportsplan

Sportsplanen synliggjør Urædd håndballs målsetting og utvikling. Planen skal være et verktøy og hjelpemiddel for de personer som er involvert i klubbens sportslige arbeid. Planen skal sikre at det jobbes mot klubbens definerte målsettinger og at spillere sikres nødvendig utvikling og progresjon.

Videre gir planen føringer og retningslinjer for klubbens arbeid med miljø og holdninger.
Ved krenkelser av planens retningslinjer kan styret ta saken opp til vurdering, og i nødvendige tilfeller foreta forføyning.

I planen opereres det med kortsiktige og langsiktige mål. Kortsiktige mål har en tidsramme på 1-2 år, og langsiktige mål 3-4 år.

Planen skal revideres minst hvert 2. år.

Sportsplan barn- og ungdomsavdelingen Urædd håndball